THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 972394
QUANG CÁO
LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019 27/09/2018 10:29:24 SA

    PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   /LTNH-MNDT                          Dương Thủy, ngày 17 tháng 9 năm 2018

  

LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 2018-2019

Tháng 8:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trả phép.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới (vệ sinh nhóm, lớp, phong quang môi trường, xây dựng môi trường học tập).

- Tuyển sinh, tựu trường.

- Tập kịch bản lễ hội chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

- Họp Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường, các lớp.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Phối hợp với PH để mua sắm đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân cho trẻ.

- Chỉ đạo GV ổn định nền nếp trẻ.

- Tham gia HN tổng kết năm học 2018-2019; 

Tháng 9:

- Khai giảng năm học mới.

- Tham gia HN triển khai NV năm học của cấp học; HN Hội đồng BDCM. 

- Xây dựng và triển khai các loại kế hoạch.

- Kiện toàn ban chỉ đạo và tổ chức phòng chống bão, lụt.

- Phát động học sinh và giáo viên hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

- Tổ chức các Đại hội CĐ, Hội nghị đầu năm học.

- Tổ chức cân, đo theo dõi biểu đồ PT, sổ SK trẻ và GV.

- Dự toán các khoản kinh phí trong và ngoài quy định.

- Dự giờ một số hoạt động chăm sóc-nuôi dưỡng.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Tham mưu với các ban ngành để XD CSVC theo kế hoạch.

- Tham gia tập huấn chuyên môn tại Sở và Phòng GD.

Tháng 10:

 - Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

- Tiếp tục chỉ đạo phòng chống bão, lụt.

- Tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng chuyên môn theo định kỳ, B DT X).   

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các hoạt động CS-GD trẻ.

- Kiểm tra hoạt động nuôi dưỡng và thực hiện VSATTP.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt I.

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Hướng dẫn GV đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển, chỉ đạo giáo viên nhà trẻ đánh giá trẻ tròn tháng.

-  Chỉ đạo các trường rà soát, nhập số liệu vào phần mềm phổ cập giáo dục MNCT5T.

- Chỉ đạo các lớp Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Nộp các báo cáo đầu năm (kế hoạch năm học, đăng ký thi đua, phân công phần hành, BC thông kê số liệu, HS tr­ường, BC tăng giảm BHXH...

Tháng 11:

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

 - Tham gia hội thi Em hát dân ca hò khoan Lệ Thủy Cấp huyện.

- Kiểm tra việc xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các hoạt động CS-GD trẻ.

- Dự giờ, chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN, chỉ đạo các lớp điểm.

- Chỉ đạo công tác BDTX, BDCM theo định kỳ.

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Tham gia SHCM liên trường.

- Cung với các trường trong địa bàn rà soát nhập phần mềm, tập hợp báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục MNCT5T.         

Tháng 12: 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên.  

- Tổ chức cân đo và theo dõi biểu đồ, hồ sơ SK của trẻ đợt 2. Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các hoạt động CS-GD trẻ. Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.

- Thao giảng các hoạt động chăm sóc - giáo dục.

 - Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Kiểm tra sản phẩm học tập của trẻ (vở tập tô, vở toán, tạo hình...).

- BC sơ kết học kỳ I. Báo cáo DS XL đảng viên năm 2018.

- Kiểm kê tài sản năm 2018. Tham mưu với các cấp XDCSVC theo kế hoạch.

-  Tập hợp số liệu, báo cáo sơ kết học kỳ 1.

- Đánh giá trẻ 5 tuổi lần 2

Tháng 01/2019.

- Tổ chức sơ kết học kỳ và triển khai chương trình học kỳ II.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên. Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các hoạt động CS-GD trẻ.

- Dự giờ, kiểm tra chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN.

 - Chỉ đạo nhà bếp về vệ sinh ATTP.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Nghiệm thu đồ dùng, đồ chơi tự làm.

- Nộp báo cáo sơ kết, hồ sơ trường ngày 9/01/2017. Báo cáo SL.           

Tháng 02.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

-  Tổ chức hội thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên.

- Dự giờ, kiểm tra chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các hoạt động CS-GD trẻ.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt II.

- Đánh giá trẻ 5 tuổi lần 3  

Tháng 3:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

- KT toàn diện và chuyên đề GV.

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Tổ chức cân đo và theo dõi biểu đồ, hồ sơ SK trẻ đợt 3.

- Dự giờ, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN mới.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ (Bồi dưỡng theo định kỳ, BDTX).

- Chỉ đạo thực hiện công tác PCGDTNT.

- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.

- Tham gia SHCM liên trường  cụm Phía trước

Tháng 4:

- Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng trường Mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- KT toàn diện và chuyên đề GV.

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ và giáo viên đợt 2.

- Tiếp tục dự giờ, chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN.

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

- Đón các đoàn KT thi đua cuối năm học.

- Nghiệm thu đồ dùng, đồ chơi tự làm.

- Chuẩn bị đầy đủ HS huyện KT công nhận PCGDMN trẻ 5T.

- Tổ chức đánh giá trẻ theo độ tuổi 3-4 cuối năm, trẻ 5 tuổi lần 4, đánh giá trẻ nhà trẻ tròn tháng.

Tháng 5:

- PGD&ĐT kiểm tra thi đua, đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường học an toàn.

- Họp HĐTĐ xét danh hiệu thi đua cuối năm.

- Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp và QĐ 06/BNV.

 - Đánh giá xếp loại chuẩn HT,P.HT.

- Kiểm tra chỉ đạo nhà bếp.

 - Tập hợp tình hình làm báo cáo tổng kết năm học.

- Phối hợp với 2 trường TH để chuyển giao CL trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Tổng kết năm học, nộp các loại báo cáo cuối năm.

- Chuẩn bị ĐK tổ chức ngày QT Thiếu nhi và Lễ ra trường cho các cháu 6 T.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học.

Tháng 6,7,8:

- Tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

- XD và duyệt kế hoạch phát triển năm học mới 2019-2020.

- Điều tra trẻ trong độ tuổi, rà soát số liệu xây dựng kế hoạch cho năm học 2019-2020. 

- Duyệt tuyển sinh, tựu trường năm học mới 2019-2020.

- Chuẩn bị điều kiện, CSVC trường lớp; công tác khai giảng năm học mới 2019-2020

Nơi nhận:                                                                 Hiệu trưởng                                            

- Phòng GD (b/c);

- UBND xã Dương Thủy (b/c);

- CB, GV, NV nhà trường (t/h);

- Lưu VP.                                                                    Trần Thị Hồng Thắm

 

Quản trị mạng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn