THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM THỰC THI CÔNG VỤ 18/04/2019 9:58:21 SA
Đó là Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đặc biệt, việc triển khai thực hiện quyết liệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong CBCCVC chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; Công văn số 460/UBND-NC ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quy định số 01-QĐ-TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, góp phần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh của một số cơ quan chưa nghiêm; một số nhiệm vụ được giao chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc. Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp ở một số cán bộ, công chức, viên chức trong công việc hàng ngày, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công vẫn còn xảy ra. Những tồn tại, hạn chế trên đây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Công văn số 185-CV/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp trong tỉnh đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân; với phương châm hành động "Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động" UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục tăng cường chỉ đạo quyết liệt, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 và triển khai thực hiện Công văn số 185-CV/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ gắn với thực hiện Quy định số 01-QĐ-TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/9/2016 về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  

b) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;... Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch, lộ trình, kiên quyết tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn II (2016-2020), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân với mục tiêu giảm mạnh và bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, đúng hẹn, không để sai sót và tồn đọng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm;

đ) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

e) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định.

2. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được  đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả tại casino;

d) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong thực thi công vụ, nhiệm vụ theo đúng quy định; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức tại nơi công tác và nơi cư trú.

5. Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và các nội dung Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quản trị mạng cập nhật
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn