THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 1042462
QUANG CÁO
Công khai tài chính 2019 06/07/2020 10:41:21 SA

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY

Đơn vị: Trường Mầm non Dương Thủy

Biểu số 3

Chương: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

NĂM 2019

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

                 103.032.000

                103.032.000

1

Thu phí, lệ phí

                   103.032.000

                   103.032.000

 

Thu học phí mầm non bán trú

                   103.032.000

                   103.032.000

 

Thu học phí mầm non không bán trú

 

                                 -  

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác (xã hội hóa GD)

                     40.520.000

                    40.520.000

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

                 103.032.000

                103.032.000

1

Phí, lệ phí

                   103.032.000

                   103.032.000

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

                                  -  

                                 -  

1

Phí, lệ phí

                                  -  

                                 -  

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

                     40.520.000

                    40.520.000

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

              2.828.993.000

             2.828.993.000

I

Loại 490, khoản 491

 

 

1

Tiền lương: 6000

              1.208.965.237

             1.208.965.237

 

6001

                           1.183.291.180

                1.183.291.180

 

6003

                                25.674.057

                    25.674.057

 

 

 

 

2

Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng: 6050

                   74.809.800

                  74.809.800

 

6051

                                74.809.800

                    74.809.800

 

6099

                                              -  

                                 -  

3

Phụ cấp lương: 6100

                 678.090.112

                678.090.112

 

6101

                                38.364.000

                    38.364.000

 

6105

                                30.895.250

                    30.895.250

 

6112

                              447.440.988

                   447.440.988

 

6113

                                  4.350.000

                      4.350.000

 

6115

                              157.039.874

                   157.039.874

 

611..

 

                                 -  

 

6155

 

                                 -  

4

Tiền thưởng: 6200

                                              -  

                                 -  

 

6201

 

                                 -  

 

6299

 

                                 -  

5

Phúc lợi tập thể: 6250

                   19.533.000

                  19.533.000

 

6254

                                  3.933.000

                      3.933.000

 

6299

                                15.600.000

                    15.600.000

6

Các khoản đóng góp: 6300

                 352.212.449

                352.212.449

 

6301

                              262.961.608

                   262.961.608

 

6302

                                43.814.342

                    43.814.342

 

6303

                                30.831.717

                    30.831.717

 

6304

                                14.604.782

                    14.604.782

7

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân: 6400

                   16.609.000

                  16.609.000

 

6401

                                13.009.000

                    13.009.000

 

6449

                                  3.600.000

                      3.600.000

8

Thanh toán dịch vụ công công: 6500

                   22.395.877

                  22.395.877

 

6501

                     21.269.677

                    21.269.677

 

6504

                                  1.126.200

                      1.126.200

9

Vật tư văn phòng: 6550

                 101.472.925

                101.472.925

 

6551

                                  4.970.000

                      4.970.000

 

6552

                                85.962.925

                    85.962.925

 

6553

                       7.350.000

                      7.350.000

 

6599

                       3.190.000

                      3.190.000

10

Thông tin, tuyên truyền, liên lac: 6600

                   32.216.500

                  32.216.500

 

6605

                       4.800.000

                      4.800.000

 

6608

                                     730.000

                         730.000

 

6651

                                18.886.500

                    18.886.500

 

6618

                                  7.800.000

                      7.800.000

11

Hội nghị: 6650

                                  -  

                                 -  

 

6658

                                              -  

                                 -  

 

6699

                                              -  

                                 -  

12

Công tác phí: 6700

                   24.732.000

                  24.732.000

 

6701

                         432.000

                         432.000

 

6702

                       2.600.000

 

 

6703

                         700.000

 

 

6704

                     21.000.000

                    21.000.000

13

Chi phí thuê mướn: 6750

                   68.706.600

                  68.706.600

 

6757

                     25.086.600

                    25.086.600

 

6758

                       3.100.000

 

 

6799

                     40.520.000

                    40.520.000

14

Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên: 6900

                 170.801.000

                170.801.000

 

6912

                       6.520.000

                      6.520.000

 

6955

                     14.900.000

                    14.900.000

 

6999

                   149.381.000

                   149.381.000

 

6949

                                  -   

                                 -  

15

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành: 7000

                   35.568.500

                  35.568.500

 

7012

                     16.140.000

                    16.140.000

 

7053

                       1.500.000

                      1.500.000

 

7799

                     13.973.500

                    13.973.500

 

7903

                       3.955.000

                      3.955.000

 

7799

                                  -  

                                 -  

16

Mua tài sản dùng cho công tác chuyên môn: 9050

                   22.880.000

                  22.880.000

 

9099

                     22.880.000

                    22.880.000

 

9066

                                  -  

                                 -  

 

9099

                                  -  

                                 -  

II

Loại…, khoản…

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

 

- Mục:

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

Tiểu mục

 

 

Ngày 20 tháng  6 năm 2020

Trần Thị Hồng Thắm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn